Uvjeti poslovanja

Licencija i osiguranje likvidnosti organizatora putovanja

Licenciju za obavljanje djelatnosti organiziranja turističkih aranžmana br. 2133 i agenta br. 2134 na temelju odluke Ministarstva gospodarstva izdala je Turističko-ugostiteljska komora Slovenije.

Podaci o važećem jamstvenom pismu društva Zavarovalnica Triglav d. d. za osiguranje likvidnosti organizatora putovanja: TK49901475848.

Jamstvo vrijedi za povrat svih plaćanja koja su izvršena od strane potrošača ili u njegovo ime ako pojedinačne usluge nisu izvršene zbog problema s likvidnošću organizatora putovanja.

Adresa za kontakt društva: Zavarovalnica Triglav d. d., broj telefona 080 2864

U slučaju da je organizator putovanja druga agencija, vrijede njezini opći uvjeti poslovanja koje možete pronaći putem priloženih poveznica:

INTELEKTA

PALMA

ETI

KOMPAS                                                                                                                                                                                                                                                         

Opći uvjeti poslovanja turističke agencije POČITNICE.SI

Organizator vašeg putovanja jamči za provedbu objavljenog programa u skladu sa sadržajem aranžmana.

Organizator će u potpunosti i na opisani način realizirati aranžman, osim u slučaju nastupanja okolnosti više sile (rat, nemiri, štrajkovi, teroristička djela, sanitarne zapreke, elementarne nezgode, intervencije mjerodavnih državnih tijela, stečajni postupci i sl.).

Ako organizator putovanja nije agencija Počitnice.si, vrijede opći uvjeti stvarnog organizatora putovanja. 

Cijene aranžmana, prijava i uplate aranžmana 

Prilikom prijave putnik uplaćuje 20 % ukupne vrijednosti aranžmana (odnosno 50 % ako je u ponudi paketa redovita zrakoplovna linija ili nisko cjenovna zrakoplovna linija), a razliku od 70 % (odnosno 50 %) ugovorne cijene treba uplatiti 14 dana prije putovanja.

U slučaju da putnik zakasni s uplatom razlike do pune cijene više od 5 dana u odnosu na rok plaćanja iz ugovora o putovanju, agencija pridržava pravo na otkazivanje rezervacije. U tom slučaju putnik mora platiti troškove otkazivanja u iznosu koji vrijedi na dan otkazivanja. 

Ako u programu nije drugačije navedeno, cijene pojedinačnih turističkih aranžmana vrijede po osobi uz smještaj u dvokrevetnim sobama. Svako dijete, bez obzira na starost i iznos popusta, mora biti navedeno na putnom dokumentu i imati važeće dokumente potrebne za državu u koju ili kroz koju putuje. U slučaju da dijete nije navedeno na putnom dokumentu odnosno vaučeru, smatra se da ono nije korisnik ugovora o putovanju.

Cijene za sve aranžmane navedene su u eurima. U skladu sa zakonom, organizator pridržava pravo na promjenu objavljenih cijena u slučaju promjene tečaja referentnih valuta na osnovi kojih je putovanje zaračunato ili zbog promjene cijena tarifa prijevoznika koje utječu na cijenu putovanja. U tom slučaju nije potrebna suglasnost kupca za povećanje cijene aranžmana do 10 %. Ako pak povećanje cijene premašuje 10 %, kupac ima pravo raskinuti ugovor bez plaćanja troškova otkazivanja.

Naknada za prijavu i drugi troškovi 

Pri plaćanju gotovinom prilikom sklapanja ugovora zaračunavamo naknadu za prijavu koja iznosi 8 € za rezervaciju putovanja u vrijednosti do 100 € (vrijedi samo za aranžmane u organizaciji Počitnice.si d. o. o., Kranj) odnosno 18 € za rezervacije putovanja u vrijednosti većoj od 101 €. 

Troškovi promjene rezervacije na želju putnika
Za svaku promjenu potvrđene rezervacije, ako je ona još moguća, organizator tereti putnika za troškove koje zaračunava organizator putovanja. Svaka promjena putovanja unutar mjesec dana prije polaska ne smatra se promjenom već odjavom za koju vrijedi navedena tablica otkazivanja putovanja od strane putnika.

Telefonska ili internetska prodaja
U slučaju telefonske ili internetske prodaje ili prodaje turističkih aranžmana e-poštom ugovor se smatra sklopljenim na dan odobrenja autorizacije za plaćanje kreditnom karticom od strane banke, odnosno u slučaju dogovora o plaćanju uplatnicom ili doznakom na transakcijski račun na dan kada organizator primi uplatu na svoj račun, a u slučaju dogovora o plaćanju u poslovnici organizatora na dan plaćanja u poslovnici.

Otkazivanje putovanja od strane putnika
Ako putnik ne želi otkazati putovanje, to mora učiniti u pisanom obliku. Datum pisanog otkazivanja temelj je za obračun troškova otkazivanja kako slijedi:

 • za otkazivanje do 31 dan prije početka putovanja organizator zadržava 50 % ukupne vrijednosti aranžmana,
 • za otkazivanje 30 dana do (uključivo) dana početka putovanja organizator zadržava 100 % ukupne vrijednosti aranžmana,
 • ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman na dan početka putovanja ili čak nakon njegovog početka, organizator će mu zaračunati ukupnu vrijednost aranžmana, koja se može uvećati do visine stvarnih troškova.                                            

Ako putnik ne dobije vizu ili ne obavi potrebno cijepljenje, nema pravo na otkazivanje putovanja bez troškova, već se uzimaju u obzir uvjeti otkazivanja iz ovih općih uvjeta.

U slučaju da ne dobijemo pisano otkazivanje rezervacije, odnosno u slučaju nedolaska, zaračunat ćemo ukupan iznos rezervacije.

Pravo organizatora na otkazivanje putovanja
Organizator programa može djelomično ili u cijelosti otkazati program ako prije ili tijekom njegove provedbe nastupe okolnosti više sile koje se nisu mogle izbjeći ili spriječiti i koje bi za organizatora predstavljale opravdan razlog da program ne objavi ili ne prihvati rezervaciju za njega da su te okolnosti postojale u trenutku sklapanja ugovora. Organizator može otkazati aranžman i ako se ne prijavi minimalan broj putnika predviđen za pojedinačnu vrstu aranžmana.

O otkazivanju putovanja organizator mora obavijestiti putnike najmanje 7 dana prije početka provedbe aranžmana. U tim slučajevima organizator ne preuzima nikakvu obvezu nadoknade troškova kupcima, nego im vraća cjelokupni uplaćeni iznos putovanja. Putnici u tom slučaju nemaju pravo na povrat troškova viza i cijepljenja, koji su obvezni prema programu.

Kategorizacija objekata
Za objekte nisu uvijek navedene službene kategorije, nego su one dane na temelju naših standarda kategorizacije:

 • 1*: vrlo jednostavan smještaj bez posebne udobnosti
 • 2*: jednostavan smještaj s određenom udobnošću
 • 3*: dobro održavan smještaj sa standardnom opremom
 • 4*: udoban smještaj s dobrim standardom i privlačnim namještajem
 • 5*: najbolji smještaj s bogatom opremom i modernim namještajem.

Rezervacija na upit
Ako organizator putovanja u trenutku sklapanja ugovora o putovanju ne može konačno potvrditi rezervaciju, ona se provodi „na upit”. Ako rezervacija „na upit” bude potvrđena u roku od 7 dana od sklapanja ugovora o putovanju, ona je obvezujuća za putnika. Organizator ima pravo na povrat štete koja nastane u slučaju da putnik otkaže ugovor. U slučaju takvog otkazivanja ugovora vrijede pravila točke „Otkazivanje putovanja od strane putnika”. Ako rezervacija „na upit” ne bude potvrđena, ugovor o putovanju smatra se ništavnim.

Promjena programa od strane organizatora
Organizator programa ima pravo na promjenu programa ako nastupe okolnosti više sile koje se nisu mogle predvidjeti, izbjeći ili spriječiti. Organizator može zamijeniti smještaj dogovoren ugovorom samo za smještaj u objektu iste ili više kategorije i samo u dogovorenom mjestu. Zračni ili autobusni prijevoznik pridržava pravo na promjenu voznog reda, što se može dogoditi i neposredno prije polaska.

Mjesto putovanja
Mjestom putovanja smatra se mjesto u kojem se nalazi smještajni objekt koji je predmet konkretnog ugovora o putovanju. Mjesto putovanja navedeno je u ugovoru o putovanju.

Naknada za otkazivanje putovanja odnosno jamčevina za slučaj otkazivanja putovanja
Ako putnik prilikom prijave predvidi da možda zbog određenih okolnosti, koje mogu nastupiti za njega ili u njegovoj užoj obitelji, neće moći sudjelovati u putovanju, može ovlastiti organizatora da u njegovo ime s osiguravajućom kućom sklopi osiguranje za slučaj otkazivanja turističkog aranžmana. Cijena osiguranja od otkazivanja putovanja iznosi 5 % od vrijednosti putovanja. Osiguranje se može sklopiti samo prilikom prijave za putovanje, ali ne i kasnije. Osiguranje vrijedi samo u slučaju vojne mobilizacije, bolesti ili smrti u užoj obitelji (supružnik, roditelji, djeca) i može se ostvariti samo uz dostavljanje odgovarajuće liječničke potvrde organizatoru u roku od 3 dana od otkazivanja putovanja. Postupak rješavanja štetnog slučaja i vrijeme njegova rješavanja u nadležnosti je osiguravajuće kuće.
Bez obzira na plaćenu naknadu za slučaj otkazivanja, ako putnik otkaže putovanje, organizator ima pravo na povrat administrativnih troškova i troškova otkazne naknade ili osiguranja. Administrativni troškovi iznose do 15 €. Ako putnik otkaže putovanje odnosno raskine ugovor zbog više sile, a nije uplatio naknadu za slučaj otkazivanja, organizator ima pravo na povrat u skladu s točkom „Otkazivanje putovanja od strane putnika”.

Osiguranje se sklapa s osiguravajućom kućom Slovenica. Opći uvjeti za ostvarenje prava iz osiguranja.

Odlazak iz objekta prije kraja boravka
Ako putnik prijevremeno završi putovanje, organizator mu ne mora vratiti neiskorišteni dio putovanja. Ako putniku u hotelu ili apartmanu izdaju potvrdu da je napustio objekt prije kraja predviđenog boravka, ta potvrda predstavlja potvrdu da je putnik napustio objekt, a ne privolu upravitelja objekta ili organizatora da će putnik dobiti povrat iznosa za neiskorištene dane.

Obavijest o odlasku
Obavijest o polasku, u kojoj je naveden sat polaska, putnik prima najkasnije 7 dana prije polaska. Društvo Počitnice.si šalje obavijest putniku običnom poštom ili e-poštom. Organizator ne preuzima odgovornost za štetu koju putnik može pretrpjeti zbog prekasno uručene ili neuručene poštanske pošiljke.

Obveze organizatora
Organizator mora osigurati dobru izvedbu usluga i izbor poslovnih partnera te zastupati prava i interese putnika u skladu s dobrom praksom u turizmu. Putniku mora nuditi sve usluge navedene u programu aranžmana i istovremeno je odgovoran za eventualno nerealizirane ili samo djelomično realizirane usluge. Organizator isključuje bilo kakvu odgovornost u slučaju promjene ili nerealiziranih usluga koje nastanu zbog više sile ili kašnjenja prijevoznih sredstava u skladu s važećim zakonskim propisima i međunarodnim konvencijama.

Prodaja zrakoplovnih karata
Pri prodaji/kupnji zrakoplovnih karata vrijede opći uvjeti poslovanja zračnog prijevoznika. Zrakoplovne karte mogu se platiti samo gotovinom i to u cjelokupnom iznosu prilikom prijave.

Obveze putnika
Putnik se mora pobrinuti da on osobno, njegovi dokumenti i prtljaga odgovaraju uvjetima predviđenim pograničnim carinskim, zdravstvenim i drugim propisima svoje države, kao i države u koju ili kroz koju putuje. Prilikom prijave putnik mora dostaviti organizatoru točne podatke za sebe i za osobe koje prijavljuje za putovanje (ime mora odgovarati imenu u putovnici). Ako zbog nepoštovanja propisa putnik ne može nastaviti putovanje, sam snosi sve troškove koji u vezi s tim nastanu za njega i njegove suputnike. Putnik mora poštovati kućni red u ugostiteljskim i hotelskim objektima (u mnogim hotelima srednje i visoke kategorije za ulazak u restoran propisana je odgovarajuća garderoba, npr. duge hlače) te dobronamjerno surađivati s predstavnikom organizatora i pružateljem usluga. Ako putnik ne bude izvršavao svoje obveze, snosi odgovornost prema organizatoru za štetu koju je prouzrokovao, a organizator ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koju putnik može snositi u tom slučaju.

Ako putnik ne plati cjelokupni iznos rezervacije najkasnije 7 dana prije polaska, agencija pridržava pravo otkazati rezervaciju. U tom slučaju putnik mora platiti troškove otkazivanja u iznosu koji vrijedi na dan otkazivanja.

Većina država izvan Europske unije zahtijeva valjanost putovnice još najmanje 6 mjeseci.

Prtljaga
Putnik ima pravo na besplatan prijevoz prtljage (do 20 kg na čarterskim letovima i do 30 kg prtljage na redovitim zrakoplovnim linijama). Svaki kilogram prekoračenja dopuštene težine putnikove prtljage treba dodatno doplatiti. Djeca do 2 godine nemaju pravo na besplatan prijevoz prtljage. Posebna prtljaga, kao što su bicikl, daska za surfanje i golf oprema dodatno se plaćaju, i to obično pri polasku u zračnoj luci. Prijevoz te prtljage treba najaviti prilikom prijave, a zračni prijevoznik zbog ograničenja kapaciteta pridržava pravo na odbijanje prijevoza te prtljage. Sve troškove, odnosno štetu koja bi zbog toga mogla nastati, snosi sam putnik. Odgovornost za prijevoz prtljage snosi prijevoznik u skladu s važećim propisima. Eventualne zahtjeve u vezi s time putnik mora uputiti neposredno zrakoplovnom prijevozniku prema pravilima koja određuje prijevoznik. U slučaju gubitka ili oštećenja prtljage putnik ispunjava obrazac PIR zračnog prijevoznika koji je izvršio prijevoz te predaje popunjen obrazac na licu mjesta predstavniku zračnog prijevoznika, a jedan primjerak zadržava za sebe. Na temelju obrasca zračni prijevoznik isplaćuje mu odštetu prema pravilima koja vrijede u međunarodnom putničkom prometu.

Odgovornost za izgubljenu, oštećenu ili ukradenu prtljagu
Organizator ne preuzima odgovornosti za štetu koja može nastati tijekom trajanja putovanja zbog izgubljene, oštećene ili ukradene prtljage. U tom slučaju putnik mora ostvarivati svoja prava na odštetu na licu mjesta, odnosno kod zračnog prijevoznika. 

Smještaj i želje putnika
Ako putnik prilikom rezervacije nije doplatio sobu s posebnim značajkama (pogled na more, balkon, udobnost, položaj-orijentacija, određeni kat), bit će smješten u jednu od soba koje su službeno registrirane za izdavanje gostima u hotelu. Podjela soba u nadležnosti je hotelijera, a organizator putovanja pri tome nema nikakav utjecaj. Može samo proslijediti želje putnika, ali ne može osigurati da će one biti i ispunjene. Pri smještaju u jednokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da ona obično ne odgovara standardu dvokrevetne sobe, da je manja i ima lošiji položaj. Pri smještaju u trokrevetnoj sobi putnik mora uzeti u obzir da je najčešće zapravo riječ o dvokrevetnoj sobi s dodatnim ležajem, pri čemu smještaj treće osobe ne odgovara standardu smještaja ostalih dviju osoba. Obično je riječ o krevetu na izvlačenje, koji po veličini i udobnosti nije jednak kao normalan krevet i prikladan je za djecu. Putnik treba uzeti u obzir da će krevet na izvlačenje donekle smanjiti i slobodan prostor za kretanje u sobi.

Vrijeme dolaska i odlaska iz sobe ili apartmana
Prema međunarodnim običajima i ugovorima s hotelijerima zamjena soba i apartmana obavlja se od 15 do 19 sati, zato na odlasku treba izaći iz sobe ili apartmana do 9 sati jer ga treba pripremiti za nove goste.

Usluga „all inclusive
Kod aranžmana označenih kao „all inclusive” treba pažljivo pročitati opis usluga u katalogu odnosno ponudi jer sve ponude „all inclusive” različitih robnih marki i hotelskih lanaca nisu jednake. Osnovna usluga u slučaju usluge „all inclusive” obično je puni pansion (doručak, ručak i večera), a kod obroka su obično uključena neka bezalkoholna pića. Neki hoteli nude bogatu animaciju i određene sportske aktivnosti bez nadoplate. Ležaljke i suncobrani također su ponegdje uključeni u cijenu.

Usmene informacije o usluzi i smještaju
Usmene informacije i osiguranja koja putnik dobije na mjestu prijave ne obvezuju organizatora. To vrijedi i za lokalne i hotelske prospekte koje putnik dobije u hotelu ili apartmanu. Vrijede samo podaci iz kataloga ili podaci koji su navedeni u prijavi / ugovoru o putovanju sklopljenom neposredno između organizatora i putnika.

Potvrda vremena povratnog leta ili povratnog autobusnog prijevoza
Zračni prijevoznik, autobusni prijevoznik odnosno organizator putovanja pridržava pravo na promjenu vremena leta ili autobusnog prijevoza. Putnik mora 24 do 48 sati prije povratka potvrditi prijevozniku vrijeme povratnog leta, odnosno kod predstavnika organizatora putovanja provjeriti vrijeme povratka. Navedeno vrijedi za prodaju zrakoplovnih karata. U slučaju prodaje organiziranog turističkog aranžmana za obavještavanje je zadužen organizator.

Posebnosti „super last minute” aranžmana
Kod takvih aranžmana (fortuna, rulet, jocker, as) naziv hotela saznaje se tek nakon dolaska na odredište. To znači da nije moguć odabir položaja objekta i tipa sobe; kod takvih aranžmana organizator putovanja jamči samo kategoriju objekta (prema službenoj nacionalnoj kategorizaciji) te uslugu u hotelu (noćenje, polupansion, all inclusive …). Zato treba uzeti u obzir da je moguć smještaj i na lošijim lokacijama (gradski hotel, veća udaljenost od plaže, blizina gradilišta...), da sobe mogu imati lošiji položaj odnosno biti skromnije opremljene (pogled na parkiralište, iznad kuhinje, uz dizalo, iznad diskoteke...). U slučaju rezervacije više soba organizator ne jamči smještaj u istom hotelu jer je često riječ o prodaji posljednjih raspoloživih soba u pojedinačnim objektima.

Rješavanje reklamacija
Ako su usluge iz ugovora o organizaciji putovanja obavljene nepotpuno ili nekvalitetno, putnik može zahtijevati razmjerno sniženje cijene pod uvjetom da organizatoru pošalje pisani prigovor u zakonski određenom roku. Organizator neće uzeti u obzir zajedničke reklamacije koje u istom reklamacijskom predmetu potpiše više putnika koji nisu navedeni na zajedničkoj prijavi/ugovoru.

Reklamacija se mora poslati u pisanom obliku u sjedište tvrtke: POČITNICE.SI d. o. o., Jurčkova cesta 223, Ljubljana ili u poslovnu jedinicu u kojoj je putnik obavio rezervaciju. Organizator prihvaća reklamacije e-poštom na e-adresu office ako one sadržavaju sve elemente reklamacije, kao što su navedeno putovanje, datum putovanja, razlozi i iznos zahtjeva za povrat.  Ako organizator primi reklamaciju e-poštom Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite., ona mora sadržavati sve elemente reklamacije. Organizator ne prihvaća reklamacije na individualne e-pošte zaposlenih, već samo na e-adresu: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Postupak reklamacije 

Ako je to moguće, putnik već na licu mjesta reklamira neodgovarajuću uslugu na recepciji objekta ili kod predstavnika organizatora, a u slučaju njegove odsutnosti na dežurni telefon organizatora koji je naveden na vaučeru. Pri otklanjanju uzroka reklamacije putnik mora surađivati s predstavnikom u dobroj vjeri. Ako se uzrok reklamacije ne može otkloniti, putnik s predstavnikom sastavlja pisanu potvrdu odnosno zapisnik.


Nakon povratka s putovanja putnik mora u zakonski utvrđenom roku ili najkasnije u roku od 8 dana nakon izvršene usluge poslati pisanu reklamaciju te priložiti dokaze kojima će se dokazati utemeljenost reklamacije (obvezna pisana potvrda s potpisom predstavnika, eventualne račune zbog dodatnih troškova i sl.). Organizator će uzeti u obzir samo utemeljene pisane reklamacije sa svim priloženim dokumentima o uzroku reklamacije.
Organizator mora prvi put u pisanom obliku odgovoriti putniku u roku od 8 dana nakon primitka reklamacije, a konačan odgovor mora poslati u prikladnom roku potrebnom za pribavljanje informacija o uzroku reklamacije pri pružatelju usluge, odnosno u roku koji je potreban za pribavljanje informacija od trećih osoba u skladu s Člankom 892. Zakona o obveznim odnosima.
Organizator će rješavati samo reklamacije kod kojih se uzrok nije mogao otkloniti na licu mjesta.

U slučaju reklamacije putovanja čiji odgovorni organizator nije društvo Počitnice.si d. o. o., reklamacija će biti proslijeđena odgovornom organizatoru putovanja i o rješenju će putnik primiti pisanu obavijest. U slučaju da društvo Počitnice.si d. o. o., Kranj nastupa samo u ulozi informatora, putnik mora sve reklamacijske zahtjeve ostvariti na licu mjesta kod stvarnog organizatora fakultativnog izleta, posjeta i sl.  Ako kupac nije zadovoljan odlukom organizatora odnosno rješenjem reklamacije, ima pravo zatražiti zaštitu putem suda.

Ograničenje odgovornosti
U skladu s Člankom 894. Zakona o obveznim odnosima najveća odšteta zbog nepotpuno izvršene usluge ograničava se na uplaćeni iznos. Ograničenje odgovornosti vrijedi za sva putovanja za koja je sklopljen ugovor o putovanju. Putnik nema pravo na naknadu za izgubljenu dobit te povrat nematerijalne štete i troškova koji proizlaze iz nje.

Zaštita osobnih podataka

Počitnice.si sve pribavljene podatke o putnicima štiti u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka odnosno u skladu s pravima i obvezama iz Opće uredbe o zaštiti podataka Europske unije. Smatra se da putnik potpisivanjem ugovora pristaje na upotrebu tih podataka u cilju ispunjenja ugovornih obveza i prava, kao i u svrhu izravnog marketinga, istraživanja tržišta, segmentacije kupaca, statističke obrade i obavještavanja o ponudi TA Počitnice.si i njezinih poslovnih partnera. Ako putnik to ne želi, to može izjaviti prilikom prijave za putovanje.
Isto vrijedi i za korisnike web-stranice www.počitnice.si
Zaštita vaših osobnih podataka vrlo nam je bitna, zato vam, uz kvalitetne sadržaje osiguravamo i pravo da sami odlučujete o upotrebi svojih podataka. Na ovom mjestu željeli bismo vas upoznati s politikom zaštite osobnih podataka u TA Počitnice.si. Tom politikom zaštite privatnosti uređuju se prikupljanje, čuvanje i obrada osobnih podataka koje voditelj obrade osobnih podataka prikuplja od putnika, korisnika web-agencije www.pocitnice.si

Sadržaj

 1. Voditelj obrade osobnih podataka
  2. Kategorije osobnih podataka
  3. Svrhe obrade osobnih podataka
  4. Vrijeme čuvanja
  5. Zaštita osobnih podataka
  6. Prava korisnika
  7. Ugovorni izvršitelji obrade i područje čuvanja
  8. Upotreba kolačića
  9. Upute za određivanje postavki za kolačiće u pojedinačnim pretraživačima
  10. Pravna obavijest
 2. Voditelj obrade osobnih podataka

POČITNICE.SI d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana
Osoba ovlaštena za pitanja zaštite osobnih podataka dostupna je na adresi Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Kao primatelj odnosno korisnik dopuštam voditelju obrade podataka prikupljanje, obradu i čuvanje dostavljenih osobnih podataka u skladu s važećim zakonodavstvom za zaštitu osobnih podataka.

 1. Kategorije osobnih podataka

Voditelj obrade podataka pribavio je u svrhu izvršenja ugovora i čuva sljedeće podatke putnika:
• e-adresa;
• ime i prezime, titula i spol;
• naziv tvrtke;
• fizička adresa;
• telefon;
• GSM;
• podaci o rođenju;
• podaci o osobnom dokumentu;
• prethodni upiti, kupnje, računi, zahtjevi za podrškom;

Pribavljeni podaci korisnika web-stranice www.Počitnice.si.net, koje čuva upravitelj zbirke osobnih podataka:
• e-adresa;
• koje poruke je korisnik otvorio i na koje poveznice u porukama je kliknuo;
• koje stranice je posjetio na portalu;
• prethodni upiti, kupnje, računi, zahtjevi za podrškom;
• IP adrese korisnika i ID-i kolačića;
• koje stranice je posjetio na portalu;

 1. Svrhe obrade osobnih podataka

Podatke koje je dobio od putnika i korisnika web-stranice www.Pocitnice.si voditelj obrade podataka društva Počitnice.si upotrebljavat će u sljedeće svrhe:
• za izvršavanje ugovora;
• za komuniciranje u okviru pretplatničkog odnosno (pred)ugovornog odnosa;
• za izvedbu nagradnih igara;
• statističke i tržišne analize; praćenje klikova i otvaranje e-pošte te klikova na web-stranici za segmentaciju i prilagođavanje sadržaja e-poruka;
• obavještavanje i slanje e-novosti, članaka, obavijesti o događajima e-poštom;
• izravni marketing i slanje ponuda SMS-om/MMS-om, e-poštom i porukama s obavijestima, klasičnom poštom, na web-stranici i u mobilnim aplikacijama te obavljanje telefonskih poziva;
• segmentiranje, profiliranje i automatiziranu obradu u svrhu oblikovanja prilagođenih poruka i ponuda, koje će biti relevantnije za korisnika;
• prikazivanje prilagođenih oglasa na platformama za oglašavanje (Google i Facebook).

Za poslane e-poruke voditelj obrade podataka bilježit će otvaranje primljenih poruka pojedinaca i klikove na poveznice u primljenim porukama. Također će bilježiti će preglede i akcije na web-stranici voditelja obrade podataka. Za bolje i usmjerenije slanje ponuda te prilagođavanje poruka odnosno komunikacije, automatski će obrađivati, analizirati, profilirati zabilježene podatke te ocjenjivati aktivnost i mjerenje zanimanja korisnika.

 1. Vrijeme čuvanja

Osobni podaci pojedinaca čuvaju se neograničeno, odnosno do opoziva privole za čuvanje i obradu podataka pojedinca. Nakon opoziva suglasnosti pojedinca, njegovi osobni podaci odmah će se učinkovito i trajno izbrisati.
Ako u našem društvu prestanu gore opisane svrhe zbog kojih čuvamo i obrađujemo osobne podatke, zbirke podataka čija je svrha prestala odmah ćemo učinkovito i trajno izbrisati.

 1. Zaštita osobnih podataka

Voditelj obrade podataka štitit će pribavljene podatke u skladu s važećim zakonodavstvom o čuvanju osobnih podataka te u skladu sa svojim internim aktima donesenim na temelju zakona. Osigurat će odgovarajuću organizacijsku i tehničku zaštitu. Voditelj obrade ni u kojem slučaju neće slati ili otkrivati pribavljene podatke trećim osobama. Društvo Počitnice.si d. o. o. provodi odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu osobnih podataka.

 1. Prava korisnika

U skladu s odredbama Opće uredbe EU o zaštiti osobnih podataka (GDPR) voditelj obrade osobnih podataka mora korisniku na njegov zahtjev:

 • potvrditi obrađuju li se podaci u vezi s njim i omogućiti uvid u osobne podatke koji se odnose na njega.
  • Poslati ispis osobnih podataka koji se odnose na njega.
  • Omogućiti ispravak ili dopunu osobnih podataka.
  • Omogućiti djelomično ili potpuno brisanje osobnih podataka.
  • Omogućiti prijenos osobnih podataka drugom pružatelju srodnih usluga.
  • Omogućiti djelomični ili potpuni opoziv privole za obradu osobnih podataka.
  Voditelj obrade uzet će u obzir vašu želju za opozivom i najkasnije u roku od 15 dana dosljedno izvršiti opoziv suglasnosti u svrhu obrade osobnih podataka.
  U slučaju da smatra da su mu od strane voditelja obrade podataka na bilo koji način prekršena prava o zaštiti osobnih podataka, svaki pojedinac može u svakom trenutku poslati pisani prigovor voditelju obrade na adresu Počitnice.si d. o. o, Jurčkova cesta 223, Ljubljana ili podnijeti pritužbu nadzornom tijelu (Povjereniku za informiranje u Republici Sloveniji).
  Svaki korisnik ima mogućnost da se jednostavno, jednim klikom u podnožju primljene e-poruke, odjavi od primanja poruka ili pošalje odjavu e-poštom na Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite. ili slanjem odgovora na konkretnu primljenu e-poruku.
 1. Ugovorni izvršitelji obrade i područje čuvanja

Voditelj obrade podataka prosljeđuje prikupljene osobne podatke i svojim ugovornim izvršiteljima obrade, koji mogu obrađivati podatke isključivo u okviru uputa i ovlaštenja voditelja obrade i koji su se pisanim ugovorom sklopljenim s voditeljem obrade obvezali na osiguravanje odgovarajuće razine zaštite osobnih podataka, i to: za CRM, sustav marketinga putem e-pošte i sustav za marketinšku automatizaciju. Pružatelj usluga čuva zbirke osobnih podataka na području EU-a te ih ne iznosi u treće države.
Voditelj obrade može poslati osobne podatke digitalnim platformama za oglašavanje (Google, Facebook, LinkedIn i slično) i upotrebljavati njihove kolačiće koji voditelju obrade omogućuju oblikovanje preciznijih segmenata, prikazivanje ciljanih oglasa i ponovni marketing. Na taj način korisnik od strane voditelja obrade na tim platformama prima relevantnije oglase. Pri tome može doći o iznošenja podataka ugovornom pružatelju usluga izvan EU-a.

 1. Upotreba kolačića

Kao korisnik web-stranice www.Počitnice.si.net slažete se da vam se na računalo instaliraju kolačići (eng. cookies) za osiguravanje rada svih funkcija web-stanice, web-analitiku i napredno oglašavanje. Instaliraju se sljedeći kolačići:
– kolačići Google Analytics za analitičke svrhe;
– kolačići Facebook za ponovni marketing i oglašavanje;
– kolačići Google za ponovni marketing i oglašavanje;
– kolačići Addthis za prikazivanje gumba za dijeljenje na društvenim mrežama i skočnim prozorima te isticanje;
– kolačići alata za marketinšku automatizaciju odnosno praćenje aktivnosti korisnika na web-stranici.
Kolačići omogućuju prilagođavanje određenih sadržaja i funkcija aplikacije određenom posjetitelju s obzirom na njegove odabire ili preferencije ili ovisno o značajkama njegove hardverske opreme. Kolačići za analitičke svrhe omogućuju stalno poboljšavanje web-mjesta.

 1. Upute za određivanje postavki kolačića u pojedinačnim pretraživačima:
 1. Pravna obavijest

Svi sadržaji objavljeni na adresi www.pocitnice.si u vlasništvu su društva Počitnice.si d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana.  Bez dopuštenja društva Počitnice.si d. o. o. ne smiju se kopirati, umnožavati ili distribuirati na bilo koji drugi način. Društvo Počitnice.si d. o. o. ne preuzima odgovornost za eventualne poteškoće u radu web-stranice. Društvo Počitnice.si d. o. o. pridržava pravo na eventualne pogreške i izmjene sadržaja objavljenih na web-mjestu www.počitnice.si.

Organizator putovanja: POČITNICE.SI d. o. o., Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana

Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve ugovore o putovanju sklopljene od 1. 1. 2021. godine

 

Spletno mesto uporablja piškotke, s katerimi izboljšujemo uporabniško izkušnjo in zagotavljamo vsebine. Več o piškotkih.

Strinjam se